Hotline
0286 213 10 10
HİZMETLERİMİZ - GEMAR Çevre

Asit Kaya / Asit Maden Drenajı

GEMAR Çevre Ölçüm ve Analiz Laboratuvarı olarak uzun yıllardır hizmet vermekte olduğumuz madencilik sektörü ve benzeri çevresel etkilere sahip projeler için gerekli olabilecek Asit Kaya/Maden Drenajı (AKD) ve alınacak önlemler konusunda danışmanlık hizmeti sunmaktayız. AKD test ve analiz sonuçları ışığında yürüttüğümüz çalışmalarla madencilik veya benzeri etkilere sebep olan faaliyetlerinizin planlanması ve uygulanmasına ışık tutarken, bu kapsamda yürütülen faaliyetlerinizden kaynaklanabilecek s...


İş Hijyeni Ölçüm, Test ve Analizleri

İş sağlığı ve güvenliği mevzuatı kapsamında çalışma ortamındaki kişisel maruziyetlere veya çalışma ortamına yönelik fiziksel, kimyasal ve biyolojik etkenlerle ilgili işhijyeni ölçüm, test ve analizlerin yapılması. İş hijyeni ölçüm, test ve analizleri; Çalışma ortamında bulunan, çalışanların sağlığını olumsuz yönde etkileyebilecek her türlü fiziksel (gürültü, titreşim, aydınlatma, iyonlaştırıcı olmayan radyasyon, vb.), kimyasal (toz, gaz, buhar vb.) ve biyolojik, (virüs, bakteri, mantar, vb.) ...


Su – Atık Su – Deniz Suyu Numune Alma ve Analizleri

Laboratuvarımızda, ülkemizin yeraltı ve yer üstü su kaynaklarının her türlü kullanım amacıyla korunması, en uygun şekilde kullanımının sağlanması, kirlenmesinin önlenmesi ve mevcut kirliliklerin azaltılması amacı ile yürürlüğe konmuş mevzuatlara uygun olarak su, atık su, yüzey suyu,  deniz  suyu  ve  havuz suyu analizleri  yapılmaktadır. Konusunda uzman personel kadromuz, güncel uluslararası standartları (USA, EPA, SM, TS, NIOSH, ASTM, CARP, VDI) destekleyen  son teknoloji cihaz alt yapımız...


Çevresel Gürültü ve Titreşim Ölçümleri

Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi ve Yönetimi Yönetmeliği kapsamında, ulaşım araçları, kara yolu trafiği, demir yolu trafiği, hava yolu trafiği, deniz yolu trafiği, açık alanda kullanılan teçhizat, şantiye alanları, sanayi tesisleri, atölye, imalathane, işyerleri ve benzeri ile rekreasyon ve eğlence yerlerinden çevreye yayılan gürültü dâhil olmak üzere, insan faaliyetleri neticesinde oluşan zararlı veya istenmeyen açık hava seslerinin ölçümü gerçekleştirilmektedir. Çevre İzin Lisans Yönet...


İmisyon Ölçümleri ve Modelleme Çalışmaları

Hava kalitesinin iyileştirilebilmesi için ülkemizde de tüm gelişmiş ülkelerde olduğu gibi çeşitli yasal düzenlemeler yürürlüktedir. Bunların bir kısmı sanayi, ısınma, trafik gibi kirletici kaynakların kontrolüne yönelik, bir kısmı da soluduğumuz havanın kalitesine ilişkindir. Kirliliğin kontrolüne ilişkin düzenlemelerle hedeflenen, hava kirliliğinin insan sağlığı ve çevre üzerindeki zararlı etkilerini önlemek veya azaltmak için belirlenmiş hava kalitesi hedeflerini sağlamaktır. ​Ülkemizde hav...


Emisyon (Baca Gazı) Ölçümleri

Hava Kalitesi Laboratuvarımızda; eğitimli ve deneyimli uzman kadromuzla Sanayi Kaynaklı Hava Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği kapsamında emisyon ölçümü, imisyon ölçümü (hava kalitesi) ve hava kalitesi modellemeleri gerçekleştirilmektedir. ​Laboratuvarımızda sanayi ve enerji üretim tesislerinin faaliyetleri sonucu atmosfere yayılan is, duman, toz, gaz, buhar ve aerosol halindeki emisyonları kontrol altına alınması, hava kirlenmeleri sebebiyle çevrede ortaya çıkan olumsuz etkilerin giderilmesi ve...