Hava Kalitesi Laboratuvarımızda; eğitimli ve deneyimli uzman kadromuzla Sanayi Kaynaklı Hava Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği kapsamında emisyon ölçümü, imisyon ölçümü (hava kalitesi) ve hava kalitesi modellemeleri gerçekleştirilmektedir.

​Laboratuvarımızda sanayi ve enerji üretim tesislerinin faaliyetleri sonucu atmosfere yayılan is, duman, toz, gaz, buhar ve aerosol halindeki emisyonları kontrol altına alınması, hava kirlenmeleri sebebiyle çevrede ortaya çıkan olumsuz etkilerin giderilmesi ve bu etkilerin tekrar ortaya çıkmamasının sağlanması amacıyla hava kalitesi kapsamında yürürlüğe konmuş mevzuatlara uygun ölçüm, örnekleme ve analizler yapılmaktadır.

Bir kaynaktan yayılan ve çevre için zararlı etkileri olan her türlü gaz, sıvı ve katı atık emisyon olarak adlandırılır. Herhangi bir tesisten çevreye, doğaya emisyon yayan cihazlar, üretim prosesleri, bacalar vb şeylerdir. GEMAR Çevre Laboratuvarı, T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın 27277 sayılı “Sanayiden Kaynaklı Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği” gereği ölçümleri gerçekleştirir. Emisyon ölçümü kapsamında aşağıdaki parametrelerin ölçüm, örnekleme ve analizlerinin tamamı laboratuvarımız tarafından yapılmaktadır.

 • Bacada Partikül Madde (Toz) Ölçümü
 • Bacada PAH Ölçümü
 • Bacada PCDD/F (Poliklorlu Dibenzo Dioksin/Dibenzo Furan)  Ölçümü
 • Bacada Ağır Metal Ölçümü ( Antimon , Arsenik , Bakır , Baryum , Berilyum , Civa , Çinko , Fosfor, Gümüş , Kadmiyum , Kobalt , Krom , Kurşun , Mangan , Nikel , Selenyum , Talyum )
 • Bacada Yanma Gazları Ölçümü (CO, CO2, O2, SO2, NOx, NO, NO2)
 • Bacada HCl (Klor)-HF (Flor) Ölçüm ve Analizi
 • Bacada Uçucu Organik Bileşikler (VOC) Örnekleme ve analizi
 • Bacada Formaldehit Ölçümü
 • Bacada H₂S  Ölçümü
 • Bacada H₂SO₄, SO₂, SO₃ (Sülfürik asit) Ölçümü
 • Bacada HNO₃ (Nitrik Asit ) Ölçümü
 • Bacada Kalsiyum Oksit ve Magnezyum Oksit  Ölçümü
 • Bacada NH₃ ( Amonyak ) Ölçümü
 • Bacada Siyanür Ölçümü
 • Bacada Toplam Organik Bileşikler (TOC) Ölçümü
 • Bacada İslilik Analizi
 • Bacada Hız, Debi, Nem, Sıcaklık Tayini
 • Kütlesel Debi Hesaplanması
 • Kazan Verim Ölçümü

SANAYİ KAYNAKLI HAVA KİRLİLİĞİNİN KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ için tıklayınız.
ISINMADAN KAYNAKLANAN HAVA KİRLİLİĞİNİN KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ için tıklayınız.